پردیس شهید باهنر شهرکرد

کتاب حکمت اسلامی هنر

این کتاب در حد دو واحد دانشگاهی و بیشتر در 7 فصل برای دانشجویان تألیف شده و می تواند به عنوان متن آموزشی از سوی اساتید گرانقدر مورد استفاده قرار گیرد. در ابتدای هر فصل اهداف آموزشی و در پایان فصل سوالاتی برای خود ارزیابی خواننده تهیه گردیده است.

دراین کتاب نو آوری های ساختاری و محتوایی وجود دارد که موجب گردیده اولین تألیف در نوع خود و در بحث فلسفه هنر برای آموزش باشد. عناوین فصل ها:

  1. کلیات (مفاهیم، اهمیت)
  2. مبانی فلسفه هنر
  3. زیبایی در هنر
  4. علل اربعه هنر
  5. ارزش در هنر
  6. نسبت هنر و حقیقت
  7. زبان هنر


نظرات کاربران