پردیس شهید باهنر شهرکرد

کتاب جویبار لحظه ها

کتاب جویبار لحظه ها اثر ارزشمند دکتر محمد جعفر یاحقی استموضوع آن مرور مختصر جریان های عمده ادبی نزدیک به هشت دهه از قرن حاضر در دو بخش شعر و نثر است. کتاب در هفت بخش تنظیم شده است
.
بخش اول شعر عصر بیداری
بخش دوم شعر عصر نیمایی یا دوره نو گرایی
بخش سوم؛ ادبیات عصر انقلاب
بخش چهارم؛ ادبیات داستانی معاصر
بخش پنجم؛ مقاله نویسی و فارسی دانشگاهی
بخش ششم؛ ادبیات زنان در ایران معاصر 
وبخش هفتم ادبیات فارسی معاصر در خارج از ایران است که به خوانندگان ارجمند پیشکش می گردد


نظرات کاربران